Przejdź do treści

Usługi

Podział nieruchomości – odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.”

Zacznijmy od tego, co znaczy, że decyzja administracyjna zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Mianowicie, oznacza to, że od decyzji takiej nie przysługuje środek odwoławczy w administracyjnym toku instancji.

Pomijając więc inne możliwości, najbardziej klasycznym oraz zarazem najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, w której właściciel nieruchomości uzyskuje zgodną ze swoim wnioskiem decyzję, na podstawie której dokonuje podziału swojej działki.

Jeżeli nie wniesie od niej odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, albo zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, od decyzji takiej nie będzie przysługiwał środek zaskarżenia w administracyjnym toku instancji, w związku z czym decyzja ta stanie się ostateczna.

Jak wskazano w przywołanym na wstępie przepisie, w dniu uostatecznienia się decyzji podziałowej, część działki, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę publiczną, przechodzi z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (najczęściej gminy).

Oznacza to, że w dniu, w którym decyzja o podziale nieruchomości staje się ostateczna, Skarb Państwa lub gmina, staje się właścicielem części gruntu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę. W tym miejscu wskazać trzeba, że przejęcie to jest jedną z form wywłaszczenia, które to – zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji – dopuszczalne jest jedynie za słusznym odszkodowaniem.

Powyższy wymóg konstytucyjny realizuje art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym „Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1 (a więc za te, które zostały przejęte przez państwo – wtrącenie autora), przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.”.

Z tego być może mało zrozumiałego dla osób, które na co dzień nie zajmują się prawem, przepisu wynika, że wysokość odszkodowania za wywłaszczoną część działki, w pierwszej kolejności ustala się z gminą w drodze negocjacji.

Celem zapoznania się ze stosowanymi przez gminy taktyki, które mają na celu jak najdłuższe odwlekanie momentu wypłaty odszkodowania lub maksymalne obniżenie jego wysokości, jak również z poradnikiem, jak przyspieszyć moment uzyskania należytej rekompensaty, przejdź do artykułu Wywłaszczenie przy podziale nieruchomości na poświęconym tematyce wywłaszczeń oraz opłat adiacenckich blogu.

Mają państwo pytania?

Prosimy o kontakt:

BEZPŁATNA konsultacja