Przejdź do treści

Usługi

Roszczenie planistyczne – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości / żądanie wykupu gruntu przez gminę

Co zrobić w sytuacji, gdy gmina uchwaliła lub zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego nasza nieruchomość lub jej część nie może być wykorzystywana w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, na skutek czego obniżyła się jej wartość?

W takiej sytuacji przysługują nam określone „roszczenia planistyczne”.

Mianowicie, możemy zażądać od gminy odszkodowania odpowiadającemu obniżeniu wartości gruntu, bądź wykupu nieruchomości lub jej części.

Ponadto, jeżeli wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel nieruchomości dokonał jej zbycia, jeżeli nie dochodził wyżej wymienionych roszczeń, może żądać od gminy odszkodowania równemu obniżeniu wartości.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że roszczenia te można traktować jako roszczenia „uzupełniające” do roszczenia o odszkodowanie za dokonane wywłaszczenie.

Może to dotyczyć sytuacji, w której nasza nieruchomość pierwotnie przeznaczona była np. pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, natomiast na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona została pod drogę publiczną, a następnie wywłaszczona.

W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że odszkodowanie za przejęty od nas grunt ustalone zostanie ostatecznie wg cen gruntów drogowych, których ceny są dużo niższe od nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo, w związku z czym przyznana nam rekompensata będzie wyraźnie niższa, niż gdyby wywłaszczono od nas grunt o przeznaczeniu budowlanym bez uprzedniej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dlatego też, aby uzyskać pełną rekompensatę za wywłaszczony od nas grunt, warto w takiej sytuacji skorzystać z wyżej opisanych „roszczeń planistycznych”, w ramach których możemy właśnie domagać się w przedstawionym przykładzie odszkodowania za obniżenie wartości naszej działki, spowodowane zmianą jej przeznaczenia z budowlanej na drogową, dokonaną przed wywłaszczeniem.

W praktyce jednak zasadność zgłoszonych przez nas roszczeń zależy od innych bardziej szczegółowych kwestii, które w każdym przypadku są różne, dlatego celem bardziej szczegółowego zapoznania się z przedstawioną tematyką, zapraszamy do artykułu Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości/żądanie wykupu gruntu przez gminę znajdującego się na naszym blogu.

Mają państwo pytania?

Prosimy o kontakt:

BEZPŁATNA konsultacja